Ophold under §107 og §108 i serviceloven

Målgruppen for et §107- eller §108-ophold hos os

Parkvænget er et botilbud for voksne med betydelige og komplekse psykosociale problemstillinger og funktionsnedsættelser. Målgruppen er borgere med psykiatriske lidelser såsom forvrænget virkelighedsopfattelse, angst og depression. Borgerne har på forskellig vis behov for individuelle psykosociale indsatser såvel som behov for støtte til at varetage egenomsorg og muliggøre sunde valg.

Vi har beboere fra hele landet, dog særligt mange fra København og resten af Sjælland. Fælles for dem alle er, at de typisk er blevet visiteret til et ophold efter §107 eller §108.

Vi har 58 individuelle boliger​

Parkvænget er et højtspecialiseret takstfinansieret botilbud efter Lov om Social Service.

Parkvænget råder over 58 individuelle boliger fordelt på 4 enheder. 

Kerneopgaven på Parkvænget​

​Parkvængets kerneopgave er at skabe gode forudsætninger for, at borgeren, som bor på Parkvænget, kan få støtte og hjælp til at styrke sine muligheder for at mestre sit liv og udfolde sig på en måde, som er meningsfuld. Ved individuelt tilpasset støtte og hjælp søger vi at sammensætte rehabiliteringsformer, som støtter det overordnede formål. Med udgangspunkt i den enkelte beboers behov er den rehabiliterende indsats af både sundheds- og socialfaglig karakter.

En koordineret, sammenhængende og personcentreret indsats

Rehabilitering på Parkvænget er en koordineret, sammenhængende og personcentreret indsats, der støtter beboerens evne til at komme sig fysisk, psykisk og socialt.​

Der lægges vægt på, at det er et individuelt designet rehabiliterende forløb, som beboeren tilbydes, når vedkommende opholder sig på Parkvænget under serviceloven §107 eller §108.

Beboeren er Parkvængets vigtigste samarbejdspartner, idet kun beboeren kan sætte ord på, hvordan de tilbudte indsatser påvirker og støtter vedkommende med at komme sig.

Medarbejderne bestræber sig i samarbejdet med beboerne på at medtænke en indsats, der har fokus på:

  • ​Hele beboerens hverdagsliv, hvilket betyder at arbejde helhedsorienteret med beboerens fysiske, psykiske og sociale situation
  • At arbejde målrettet med specifikke, målbare, accepterede, tidsafgrænsede og evaluer-bare mål
  • ​At arbejde tværfagligt, sammenhængende og koordineret, både internt og i forhold til Parkvængets øvrige samarbejdspartnere og beboerens netværk
  • At være nysgerrig, undersøgende og personcentreret for at have fokus på beboerens oplevelse og erfaring med tidligere og nuværende tilbud og indsatser
  • At skabe organisatoriske rammer for indsatser, der inddrager beboeren i videst muligt omfang i designet af relevante indsatser.

Menneskesyn og metodisk fundament

​Det grundlæggende menneskesyn og metodiske fundament på Parkvænget er systemisk. Medarbejderne har derfor alle en grundlæggende viden om forskellige teoretiske tilgange og metoder, der kan støtte beboeren i den personlige proces og arbejde med at komme sig.

Medarbejderne arbejder recoveryunderstøttende

Vores medarbejdere arbejder med indsigt i forskellige forståelser af recovery, bevidsthed om egen professionelle rolle og fokus på samtaleteknikker med udgangspunkt i den motiverende samtale.

Systemisk tænkning: Herunder bevidsthed om kontekst, cirkulære samspil og disse begrebers betydning for det relationelle arbejde og indsigt i, hvordan medarbejderen kan arbejde bevidst med hypotesedannelse og metakommunikation.

Anerkendende metoder: Herunder kendskab til forskellige anerkendende kommunikationsprincipper og en bevidsthed om udviklingsstøttende relationers betydning for samarbejdet med beboerne.

Løsningsfokuserede metoder: Herunder indsigt i, hvordan medarbejdere kan arbejde løsningsfokuseret med komplekse sociale, sundhedsmæssige og psykiatriske problemstillinger. Viden om hvordan arbejdet med undtagelser og klart beskrevne mål kan styrke beboernes bevidsthed i forhold egen indsats med at komme sig.

Narrative metoder: Herunder indsigt i forskellige typer af fortællingers betydning for arbejdet med beboeren. Bevidsthed og viden om egen positionering og kendskab til, hvordan problemer kan eksternaliseres, sådan at der skabes en fælles position, hvorfra medarbejder og beboer kan samarbejde omkring forskellige individuelle udfordringer.