Parkvængets interne uddannelse i teoretisk praksis

Intern uddannelse til enhedsmedarbejdere

Parkvængets udviklingsleder har udarbejdet en intern uddannelse til enhedsmedarbejderne. Uddannelsen består af et introduktionsmøde og 11 kursusgange og forløber over 6 måneder.

​​Formålet med Parkvængets interne uddannelse i teoretisk praksis er, at medarbejderne får et fælles fagligt fundament, der knytter an til en recoveryunderstøttende praksis.

Faglige metoder i uddannelsen​​​

Da recovery er et menneskesyn, kan medarbejderne forvente at få viden om udvalgte metodiske greb fra tilgange og metoder, der har samme menneskesyn som en recoveryunderstøttende praksis.

​Medarbejderne arbejder via uddannelsen med:​

 • anerkendende teori
 • systemisk teori
 • narrativ teori
 • løsningsfokuseret teori
 • åben dialog
 • motivationssamtale (MI)
 • praksisfortælling som metodisk redskab
 • studie refleksionsmodel som metodisk redskab

Uddannelsens ambition

Ambitionen med uddannelsen er at understøtte fælles læreprocesser, hvor teori og praksis bliver omsat til brugbare kompetencer i hverdagen. Derfor er uddannelsen bygget sådan op, at medarbejderne får teoretisk viden om formiddagen og kobler denne viden til praksisfortællinger der beskriver hverdagen, om eftermiddagen. 

De praksisfortællinger, som medarbejderne arbejder med under hele uddannelsen, indgår som en del af den individuelle opgave, som medarbejderne skal aflevere. Medarbejdernes intentioner og tavse viden i deres daglige arbejde tales frem via refleksion over praksisfortællinger og skaber rum for nye måder at handle på i forhold til beboerne. Det er via refleksion over praksisfortællinger at nye erkendelser og ny viden kan opstå.

Refleksion over praksis

​​For at skabe refleksion over egen praksis, må der skabes en refleksiv distance og det hjælper uddannelsens studierefleksionsmodel med til. Modellen er udviklet til uddannelsen og har fokus på at skabe et anerkendende læringsrum, hvor metodiske greb som bevidning, perspektiver og nye handlemuligheder er i fokus.

Studierefleksionsmodellen hjælper også medarbejderne med at vælge de læringsmål, som de skal skrive opgave om.

​Uddannelsen afsluttes med en individuel skriftlig opgave, som skal godkendes af en ekstern censor.

Læringsmål til uddannelsen

Til hver kursusgang er der udarbejdet 2-4 læringsmål, som medarbejderne skal strukturere deres opgaveskrivning omkring.

Hvert læringsmål er et fagligt begreb, som medarbejderne kan gå direkte ud og afprøve i praksis.

Læringsmålene er udviklet sådan, at de hjælper medarbejderne med at komme rundt om 4 forskellige læringsniveauer, hvor medarbejderne bevæger sig fra at beskrive begreber til at begrunde brug af begreber, til afprøvning af begreber og sidst til refleksion over egen læring via arbejdet med begreberne. 

Supplerende litteratur

Der er til den interne uddannelse udvalgt en grundbog og samlet et kompendium, som medarbejderne får udleveret på uddannelsen.

Det er forventet at medarbejderne har læst relevant litteratur til hver kursusgang og medarbejderne får ved uddannelsens begyndelse udleveret en læsevejledning, de kan bruge til formålet.

Skriftlige vejledninger

Der er udarbejdet forskellige vejledninger til medarbejderne, der deltager på uddannelsen. Vejledningerne har til formål at guide medarbejderne i deres læringsproces på uddannelsen:

 • vejledning til formalia
 • vejledning til praksisfortælling
 • vejledning til studie refleksionsmodel
 • vejledning til individuel opgave


Kontakt udviklingsleder Gitte Jensen for yderligere information om uddannelsen.
E-mail: gitte.jensen4@glostrup.dk 

randi_s

Social- og Sundhedsassistent Randi fortæller om, hvordan hun bruger viden fra Parkvængets interne uddannelse i hverdagen.

Læs artikel her

tina_r_interview

Social- og Sundhedsassistent Tina Raun fortæller om, hvordan hun bruger viden fra Parkvængets interne uddannelse i hverdagen

Læs artikel her

Den motiverende samtale – En vejledende samtaleteknik, der kan frisætte mennesker fra ambivalens

Læs artikel her