Socialfaglig sparring

Udviklingsleder og udviklingsmedarbejder tilbyder socialfaglig sparring til enhedsmedarbejdere flere gange ugentligt. På møderne er der mulighed for at tale om formulering af hverdagshabituelle vurderinger, delmål, metodiske overvejelser eller hjælp til statusbeskrivelser. 

Du kan også få hjælp til at finde rundt i CURA-dokumentations systemet som Parkvænget bruger.

Hverdagshabituelle beskrivelser

Alle beboere har en hverdagshabituel beskrivelse, hvor kontaktperson og beboer har beskrevet, hvordan borgeren normalvis fremstår. Den hverdagshabituelle beskrivelse udarbejdes mellem kontaktperson og beboer, hvor beboeren sætter ord på sit liv og sin trivsel. 

Der tales fx om:

 • Hverdagen, aktiviteter, beskæftigelse og interesser
 • Samspil og kontakt
 • Kommunikation og kognition
 • Relationer og netværk
 • Psykisk almen tilstand
 • Udfordringer og mestring
 • Livskvalitet
 • Praktisk hjælp
 • Mestring af økonomi
 • Kriminalitet
 • Mestring af evt. misbrug

​​

Ved den socialfaglige sparring har medarbejderen fx mulighed for at drøfte, hvordan diagnoser og adfærd kommer til udtryk via symptomer. I beskrivelserne lægges der vægt på at beboerens mestring og personlige recovery. 

Der kan gives sparring i forhold til indsatser, der minimerer tab af funktionsniveau eller indsatser der understøtter at funktionsniveauet fastholdes. Sker der ændringer i form af udvikling, kobles disse beskrivelser i den hverdagshabituelle beskrivelse af beboeren. 

Dialogmøder med beboere

Alle beboere har en VUM-udredning, der udgør visitationen til Parkvænget. Indsatsformål og tilhørende indsatsmål bliver nedbrudt til konkrete delmål som kontaktperson og beboer samarbejder om.

Til socialfaglig sparring har kontaktperson og beboer mulighed for at få drøftet, hvordan delmålene skal formuleres, sådan at de både tilgodeser beboerens ønsker og visiterede støttebehov.

På Parkvænget er delmål udarbejdet dels som praktiske beskrivelser af målet og tilhørende metodiske indsatser der understøtter at målet nås. Ofte vil dialogmøderne handle om de praktiske beskrivelser.

Formulering af delmål med metodiske overvejelser

Kontaktpersoner kan få sparring på konkrete metodiske tilgange til at arbejde med delmål ud fra Parkvængets interne uddannelse. Når delmål er udarbejdet sammen med beboeren inviteres kontaktperson til sparringsmøde, hvor metodiske tilgange beskrives og/eller evalueres. 

Statusbeskrivelser

Alle sagsbehandlere holder årlige møder med beboere og kontaktpersoner. På disse møder drøftes indsatsmål og tilhørerende delmål. Parkvænget har en statusskabelon som kontaktperson og beboer drøfter og sender til sagsbehandler. Denne beskrivelse danner rammen omkring statusmøderne. 

Det er muligt at få socialfaglig sparring på beskrivelsen af status. 

Sparringen kan både handle om at gennemså tidligere observationer og koble disse til eksisterende  funktionsniveau. ​Det kan også være konkrete ændringer i ønsker til indsatsmål der drøftes eller beskrivelser af beboerens generelle trivsel. 

Teamsparring

Der er mulighed for at kontaktpersoner kan planlægge teamsparring med udviklingsleder, hvis der opstår dilemmaer eller udfordringer som hele teamet skal samarbejde om at håndtere. 

Her vil udviklingsleder og kontaktperson først beskrive ​situationen og derefter bestemme hvilke temaer der skal drøftes i det samlede team. 

Når teamet mødes afsættes der gerne 2 timer til at dele erfaringer og undersøge hvad der er hjælpsomt i forhold til det rehabiliterende arbejde og beboerens trivsel.