Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Botilbud Parkvænget​

Målgruppen

Parkvænget er et botilbud for voksne med betydelige og komplekse psykosociale problemstillinger og funktionsnedsættelser. Målgruppen er borgere med psykiatriske lidelse såsom forvrænget virkelighedsopfattelse, angst og depression. Borgerne har på forskellig vis behov for individuelle psykosociale indsatser, såvel som behov for støtte til at varetage egenomsorg og

muliggøre sunde valg.

​​

Boformer​

Parkvænget er et højtspecialiseret takstfinansieret botilbud efter Lov om social service.
​Parkvænget råder over 58 individuelle boliger fordelt på 4 enheder. Der er 14 boliger på hver enhed. 

Kerneopgaven på Parkvænget​

​Parkvængets kerneopgave er at skabe gode forudsætninger for at borgeren, som bor på Parkvænget kan få støtte og hjælp til at styrke sine muligheder for at mestre sit liv og udfolde sig, på en måde som er meningsfuld. Ved individuelt tilpasset støtte og hjælp søger vi at sammensætte rehabiliteringsformer, som støtter det overordnede formål. Med udgangspunkt i den enkelte beboers behov er den rehabiliterende indsats af både sundheds- og socialfaglige karakter.

Fokus på rehabilitering

Rehabilitering på Parkvænget er en koordineret, sammenhængende og personcentreret indsats, der støtter beboerens evne til at komme sig fysisk, psykisk og socialt.​

Der lægges vægt på at det er et individuelt designet rehabiliterende forløb som beboeren tilbydes når de opholder sig på Parkvænget.

Beboeren er Parkvængets vigtigste samarbejdspartner, idet kun beboeren kan sætte ord på, hvordan de tilbudte indsatser påvirker og støtter beboeren med at komme sig.

Medarbejderne bestræber sig i samarbejdet med beboerne på at medtænke en indsats, der har fokus på:

  • Hele beboerens hverdagsliv, hvilket betyder at arbejde helhedsorienteret med beboerens fysiske, psykiske og sociale situation
  • Atarbejdemålrettetmedspecifikkemålbare,accepterede,tidsafgrænsedeogevaluerbare mål.
  • At arbejde tværfagligt, sammenhængende og koordineret, både internt og i forhold til Parkvængets øvrige samarbejdspartnere og beboerens netværk
  • At være nysgerrig, undersøgende og personcentreret, for at have fokus på beboerens oplevelse og erfaring med tidligere og nuværende indsatser
  • At skabe organisatoriske rammer for indsatser, der inddrager beboeren i videst muligt omfang, i designet af relevante indsatser.

Menneskesyn og metodisk fundament

​Det grundlæggende menneskesyn og metodiske fundament på Parkvænget er systemisk. Medarbejderne har derfor alle en grundlæggende viden om forskellige teoretiske tilgange og metoder, der kan støtte beboeren i deres personlige proces og arbejde med at komme sig.

Medarbejderne arbejder recovery-understøttende

 med indsigt i forskellige forståelser af recovery, bevidsthed om egen professionelle rolle, fokus på samtaleteknikker med udgangspunkt i den motiverende samtale

Systemisk tænkning, herunder bevidsthed om kontekst, cirkulære samspil og disse begrebers betydning for det relationelle arbejde og indsigt i hvordan medarbejderen kan arbejde bevidst med hypotesedannelse og metakommunikation

Anerkendende metoder, herunder kendskab til forskellige anerkendende kommunikations principper og en bevidsthed om udviklingsstøttende relationers betydning for samarbejdet medbeboerne

Løsningsfokuserede metoder, herunder indsigt i, hvordan medarbejdere kan arbejde løsningsfokuseret med komplekse sociale, sundhedsmæssige og psykiatriske problemstillinger.Videnomhvordanarbejdetmedundtagelserogklartbeskrevnemål,kan styrke beboernes bevidsthed i forhold egen indsats med at kommesig

Narrative metoder, herunder indsigt i forskellige typer af fortællingers betydning for arbejdet med beboeren. Bevidsthed og viden om egen positionering og kendskab til, hvordan problemer kan eksternaliseres, sådan at der skabes en fælles position, hvorfra medarbejder og beboer kan samarbejde omkring forskellige individuelle udfordringer.

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os