Peer-uddannelse til beboere

​Ny uddannelse til beboere

Udviklingsteamet har lavet en ny peeruddannelse til beboere. Lønnet peermedarbejder Joy Nielsen og udviklingsmedarbejder Jakob Rothstein er tovholdere på uddannelsen.​

​Frivillig peers

I forbindelse med udviklingen af Parkvængets Peeruddannelse for beboere, har 3 beboere meldt sig som frivillige Peers. De bidrager til udviklingen og afholdelse af 3 Workshops på Peeruddannelsen. Sammenlagt kommer Peeruddannelsen til at bestå af i alt 6 Workshops, som indeholder forskellige temaer indenfor personlig og social recovery, koblet sammen med et beskæftigelsesrettet perspektiv.

Fælles for de frivillige peers, er at de motiveres af at gøre en forskel for andre psykisk sårbare personer, da det – som de siger: ”giver en glæde og tilfredshed at hjælpe andre i deres recovery proces”. Samtidig opnår de frivillige Peers en kompetenceudvikling, indenfor de metodiske tilgange til Peer-støtte, samt personlig og social recovery. Allerede på første udviklingsmøde, er det tydeligt at mærke lysten og engagementet til at dele ud af egne levede erfaringer, da der blev brainstorme på idéer til indhold, samt øvelser til de kommende workshops. Udover et ugentligt udviklingsmøde, bliver der arbejdet med individuelle opgaver til Workshopsne, mellem den enkelte peerfrivillige og Joy (peermedarbejderen).

Workshop og peeruddannelse

På baggrund af forskningsartikel udarbejdet af Mary Leamy er der fundet fem områder, som enten sammen eller hver for sig, kan gøre personlig recovery muligt. Dem fem områder tilsammen bliver kaldet ​CHIME

 • ​Forbundenhed (Connectedness)
 • Håb (Hope)
 • Identitet (Identity)
 • Mening i tilværelsen (Meaning in life)
 • Handlekraft (Empowerment)

​Mening i tilværelsen

På udviklingsmødet, der handler om ’mening i tilværelsen’, arbejder udviklingsgruppen med forskellige øvelser.

En af øvelserne handler om at finde mening i eget liv ved at fortælle om sit liv ud fra billeder.

Billederne kan symbolisere fx kærlighed, musik, natur, fysisk aktivitet og meget andet. Efterfølgende fortæller hver person om, hvorfor lige netop dette billede giver mening for den enkelte, og hvad det kan fortæller om værdier i personens liv. Idéen bag øvelsen er, at det kan virke nemmere at tale ud fra et billede, når man skal fortælle om noget så dybt og personligt, som mening i tilværelsen. Via øvelsen bliver der skabt et fortroligt, anerkendende, forstående og lyttende rum, hvor deltagerne kan spejle sig i hinanden.

Forbundenhed i livet

Udviklingsmødet der handler om 'forbundenhed' har til formål at forsøge at skabe en mere tydelig bevidsthed omkring hvilke områder af livet man føler sig mest forbundet til, hvorfor og måske vigtigst, hvad skal der til før at man føler sig forbundet til nogen eller noget. Derudover forsøger man at få italesat og reflekteret omkring dette. Vi laver 2 øvelser som begge handler om begrebet 'forbundenhed'. Øvelse 1 kobler sig til følelsen af forbundenhed ift. til forskellige områder af ens liv, hvor øvelse 2 kobler sig mere specifikt til ens følelse af forbundenhed ift. til sin arbejdsplads.

​Håb - du kan komme dig

Her gælder det om at få sat gang i håb og drømme. Uanset hvad dine drømme og håb er, tilhører de dig!

Vi bygger denne workshop op, omkring tre centrale øvelser, der kvalificerer hinanden til næste step.

Vi starter med øvelsen '5 ting jeg vil før jeg dør'​ en lidt anderledes måde at finde drømme, ønsker og håb og mål frem på. Idéen er at nogle af de dine drømme, kan blive til et konkret mål, du kan lave en konkret plan for, hvordan du når.

Parkvænget arbejder med at få peer-medarbejdere indtænkt i mange forskellige funktioner i hverdagen. Derfor samarbejder peer-medarbejder Joy og peer-medarbejder Janick omkring en mentorfunktion, hvor nye beboere introducere til botilbuddets aktiviteter.

Læs jobprofiler her

Peer mentor sparring

Mentor funktion

​Ved næste øvelse arbejder vi videre med et mål, vi hver især har udvalgt, ud fra de håb og drømme, der kom frem ved forrige øvelse. Processen kalder vi 'Hjerte, Isbjerg og Raket'. Hjertet symboliserer de elementer i dit liv, der allerede fungerer nu, ift. det konkrete mål. Isbjerget symboliserer de ting der forhindrer dig i at opnå dit mål. Raketten er målet, der er midlet til at udleve dit håb og drømme.

Identitet

Identitet betyder: bevidsthed om, hvem man er, hvor man hører til, eller bevidstheden om at tilhøre en bestemt kultur, eller en bestemt social gruppe. ​At have en identitet vil sige at være den samme i dag som man var i går.

Meget tyder på, at vores Identitet bliver dannet ved at bevæge os frem og tilbage mellem vores individuelle og personlige opfattelse af os selv og de sociale og samfundsmæssige forventninger der er til os.

Handlekraft/Empowerment​

Empowerment betyder magt, kraft og styrke. Præmisserne er baseret på et menneskesyn, og er en tilgang der betragter mennesket som dynamisk og som værende i stand til at ændre betingelserne for eget liv.

 • At sætte sig i stand til en ændring.
 • Det at handle selv.
 • Det at opnå kontrol over sit eget liv.

Formålet med denne Workshop er at få den enkelte til at reflektere over ens succeser ift. at handle på noget for at nå sit mål. Samt at blive bevidst om, hvordan de 5 CHIME-faktorer hænger sammen, når man lykkes med sin målsætning. Derfor går opgaven, her ud på at reflektere over disse spørgsmål:

 • Tænk på noget du er lykkes med, et mål du har opnået.
 • Hvad gjorde du selv?
 • Hvem hjalp dig?
 • Hvad er dit næste skridt, for at nå dit mål?

Hverdagslivet i en Coronatid​

​Daniel har været med til at udvikle en peer-uddannelse sammen med peer-medarbejder Joy Nielsen og udviklingsmedarbejder Jakob Rothstein på Parkvænget.

I denne artikel fortæller Daniel om hvordan en lille gruppe af beboere og medarbejdere har formået at holde fast i at mødes selv i Corona-tiden med alle forholdsregler intakte. Daniel har især nydt at arbejde sammen med Joy på deres 1-1 møder, hvor han har lært at være mere tilstede ved gruppemøderne.

Læs artikel her

​Når nye erkendelser skaber ny motivation

Jakob har været med til at udvikle peer-uddannelsen på Parkvænget sammen med peer-medarbejder Joy og 3 beboere.

Læs om processen i arbejdet med uddannelsen her ​

Læs artikel her

Artikel af Jakob Rothstein og Gitte Jensen