Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Peer uddannelse til beboere i beskæftigelse

​Ny uddannelse til beboere

Udviklingsteamet går i gang med at lave en ny peeruddannelse til beboere i beskæftigelse. Lønnet peermedarbejder Joy Nielsen og udviklingsmedarbejder Jakob Rothstein er tovholdere på uddannelsen.​

​ 

​Frivillig peers

I forbindelse med udviklingen af Parkvængets Peeruddannelse for beboere i beskæftigelse, har 3 beboere meldt sig som frivillige Peers. De bidrager til udviklingen og afholdelse af 3 Workshops på Peeruddannelsen. Sammenlagt kommer Peeruddannelsen til at bestå af i alt 6 Workshops, som indeholder forskellige temaer indenfor personlig og social recovery, koblet sammen med et beskæftigelses rettet perspektiv.

Fælles for de frivillige peers, er at de motiveres af at gøre en forskel for en anden psykisk sårbar person, da det – som de siger: ”giver en glæde og tilfredshed at hjælpe andre i deres recovery proces”. Samtidig opnår de frivillige Peers en kompetenceudvikling, indenfor de metodiske tilgange til Peer-støtte, samt personlig og social recovery.  Allerede på første udviklingsmøde, er det tydeligt at mærke lysten og engagementet til at dele ud af egne levede erfaringer, da der blev brainstormet på idéer til indhold, samt øvelser til de kommende workshops. Udover et ugentlig udviklingsmøde, bliver der arbejdet med individuelle opgaver til Workshopsne,  mellem den enkelte peerfrivillige og Joy (peermedarbejderen).

Workshop og peeruddannelse

På baggrund af studier der er lavet om recovery, har forskere fundet frem til fem områder, som enten sammen eller hver for sig, kan gøre personlig recovery muligt. Dem fem områder tilsammen bliver kaldet ​CHIME

  • Forbundenhed (Connectedness)
  • Håb (Hope)
  • Identitet (Identity)
  • Mening i tilværelsen (Meaning in life)
  • Handlekraft (Impowerment)

Peeruddannelsen handler om disse fem områder, og temaerne kobles samtidigt til beskæftigelse. Den sjette Workshop handler om 3 P-modellen: Det professionelle, personlige og private domæne.

Udviklingsgruppen har på nuværende tidspunkt arbejdet med temaerne "mening i tilværelsen" og "forbundethed". Opbygningen på disse workshops har to ben at gå på. Først har vi øvelser, der kobler sig til personlige recovery, og dernæst øvelser der kobler sig til social og beskæftigelsesrettet recovery.

Mening i tilværelsen

På udviklingsmødet, der handler om ’mening i tilværelsen’, arbejder udviklingsgruppen med forskellige øvelser.

En af øvelserne handler om at finde mening i eget liv ved at fortælle om sit liv ud fra billeder.

Billederne kan symbolisere fx kærlighed, musik, natur, fysisk aktivitet og meget andet.

Efterfølgende fortæller hver person om, hvorfor lige netop dette billede giver mening for den enkelte, og hvad det kan fortæller om værdier i personens liv.

Idéen bag øvelsen er, at det kan virke nemmere at tale ud fra et billede, når man skal fortælle om noget så dybt og personligt, som mening i tilværelsen.

Via øvelsen bliver der skabt et fortroligt, anerkendende, forstående og lyttende rum, hvor deltagerne kan spejle sig i hinanden.

En anden øvelser er brainstorm, hvor begrebet "mening i tilværelsen" kobler sig til personers arbejde.

Også denne øvelse, åbner op for mange interessante og forskellige perspektiver på de udfordringer alle kan møde på en arbejdsplads.

Her bliver den enkeltes levede erfaringer og oplevelser, på godt og ondt, lyttet til.

​Forbundenhed i livet

Udviklingsmødet omhandlende “ forbundenhed” har til formål at forsøge at skabe en mere tydelig bevidsthed omkring hvilke områder af sit liv man føler sig mest forbundet til, hvorfor og måske vigtigst, hvad skal der til før at man føler sig forbundet til nogen eller noget. Derudover forsøge at få italesat og reflekteret omkring dette.

Vi laver 2 øvelser som begge handler om begrebet “forbundenhed”

Øvelse 1 kobler sig til følelsen af forbundenhed ift. til forskellige områder af ens liv hvor øvelse 2 kobler sig mere specifikt til ens følelse af forbundenhed ift. til sin arbejdsplads.

Øvelse 1:

Syv områder af livet, nedskrevet på papir, placeres rundt i en cirkel på gulvet.

(familie, kontaktperson, venner uden for Parkvænget, de andre frivillige peers, andre beboere, idrætsklubber/andet uden for Parkvænget og arbejde/kollegaer

1: man placerer sig selv dér hvor man føler sig mest forbundet på en skala fra 1-7 og forklare derefter kort hvorfor.

2: man prioriterer de resterende områder fra 6 til 1

Øvelse 2:

1: Brainstorme højt omkring hvad der skal til før at man føler sig forbundet til arbejdspladsen? Stikord skrives på tavlen.

2: Drøfte hvad man har gjort for at komme til at føle sig mere forbundet til arbejdspladsen?

Håb - du kan komme dig

Her gælder det om at få sat gang i håb og drømme - Uanset hvad dine drømme og håb er, tilhører de dig!

Vi bygger denne workshop op, omkring tre centrale øvelser, der kvalificerer hinanden til næste step.

Vi starter med øvelsen "5 ting jeg vil før jeg dør"​ en lidt anderledes måde at finde drømme, ønsker og håb og mål frem på. Idéen er at nogle af de dine drømme, kan blive til et konkret mål, du kan lave en konkret plan for, hvordan du når.

Ved næste øvelse arbejder vi videre med et mål, vi hver især har udvalgt, ud fra de håb og drømme, der kom frem ved forrige øvelse. Processen kalder vi "Hjerte, Isbjerg og raket".

Hjertet symboliserer de elementer i dit liv, der allerede fungerer nu, ift. det konkrete mål. Isbjerget symboliserer de ting der forhindrer dig i at opnå dit mål. Raketten er målet, der er midlet til at udleve dit håb og drømme.

Ved tredje og sidste øvelse, anvender vi de to foregående øvelser til at lave "håbets sti" , der skal ses som et planlægningsværktøj der tager udgangspunkt i dit håb. Stien følger 9 pejlemærker: 1: Håbet 2: At fornemme målet 3:Fundamentet (nu) 4: Hvem skal involveres? 5: Måder at opbygge styrke på? 6: Udfordringen 7: Plan for de næste 6 mdr. 8: Plan for de næste 3 mdr. 9: Forpligte sig til det første skridt.

Identitet

Identitet betyder: bevidsthed om, hvem man er, hvor man hører til, eller bevidstheden om at tilhøre en bestemt kultur, eller en bestemt social gruppe.

​At have en identitet vil sige at være den samme i dag som man var i går.

Meget tyder på, at vores Identitet bliver dannet ved at bevæge os frem og tilbage mellem vores individuelle og personlige opfattelse af os selv og de sociale og samfundsmæssige forventninger der er til os. Vores identitet er afhængig af, at vi både er socialt integrerede i en (større eller mindre) gruppe, og at vi har en individuel jeg-bevidsthed, en bevidsthed om at være den samme og adskilt, forskellig fra de andre i tid og rum.

Personlig Identitet:

Det at have en opfattelse af sig selv, en oplevelse af og en mening om, hvem man er, og hvordan man er og hvilket slags menneske man er.

Selvopfattelsen indeholder alt, hvad du opfatter som dit. Eks. udseende, begavelse, social status, alder, køn, specielle karaktertræk osv.

Social Identitet:

Kollektive, samfundets og andres forventninger til én.

De dominerende fortællinger:

Mennesker lever og ånder gennem de fortællinger, de skaber om sig selv og som andre skaber om dem. Vores fortællinger om os selv, skabes imidlertid gennem påvirkning af samfundets og kulturens dominerende billeder. Til tider er disse fortællinger uhensigtsmæssige for at få et tilfredsstillende liv.

Eks. ”Jeg dur heller ikke til noget”

Under vanskelige perioder med belastende oplevelser kan mennesker nemt komme til at tro, at de ikke har nogen betydning for andre og at deres liv og handlinger ikke kan "bruges til noget".

Vi kan udfordrer vores konklusioner/fortællinger ved at søge efter, udforske og udfolde andre mere ønskværdige og positive fortællinger fra det levede liv, som er blevet skubbet i baggrunden, eller måske helt glemt, af de mere dominerende negative fortællinger.

Identitet - Øvelser

Den personlige identitet - hvem er jeg?

Eks. 1: Kast bold til hinanden og nævn 1 positiv ting ved dig selv som karakteriserer dig. Evt. Tillægsord. “ jeg er omsorgsfuld”

Eks. 2: Skriv med stikord, om dig selv, og forklar kort overfor de andre, hvorfor.

Den sociale identitet - hvordan ser andre mig?

Eks. 1: Kast bold til hinanden hvor vi siger noget positivt om hinanden.

Eks. 2: Skriv med stikord til én anden på holdet og forklar hvorfor.

Identitet kobles til det arbejdsrelateret:

Fortællingen om dig selv - Hvordan vil du gerne opfattes?

Eks. 1: Brainstorme omkring Hvordan det kan være godt at præsentere sig selv? Evt i jobansøgningen/samtalen

Eks. 2: Vi præsenterer modellen om det Private, Professionelle og Personlige domæne.

Dette for at vise forskellen mellem den sociale identitet, og den personlige identitet, men samtidig for at knytte det an til arbejdsmarkedet - på den måde, at man kan indtage en rolle ud fra kontekst og andres forventninger til en.

​Handlekraft/Empowerment​

Empowerment betyder magt, kraft og styrke.

Præmisserne er baseret på en menneskeforståelse, og er en tilgang der betragter mennesket som dynamisk og som værende i stand til at ændre betingelserne for eget liv.

-At sætte sig i stand til en ændring.

-Det at handle selv.

-Det at opnå kontrol over sit eget liv.

Formålet med denne Workshop er at få den enkelte til at reflektere over ens succeser ift. at handle på noget for at nå sit mål. Samt at blive bevidst om, hvordan de 5 CHIME faktorer hænger sammen, når man lykkes med sin målsætning. Derfor går opgaven, her ud på at reflektere over disse spørgsmål:

  • Tænk på noget du er lykkes med, et mål du har opnået.
  • Hvad gjorde du selv?
  • Hvem hjalp dig?
  • Hvad er dit næste skridt, for at nå dit mål?

Ny funktionsbeskrivelse for peer-støtte​

Udviklingsleder har udarbejdet ny funktionsbeskrivelse for lønnet peer.

Læs mere her​

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os