Samtalegruppe og peer-arbejde

​Samtalegruppe til beboere

Formål:

Samtalegruppen er startet af Parvængets peer-medarbejder (medarbejder med brugererfaringer) og har til formål, at skabe et fortroligt forum for beboerne, hvor det er muligt for dem at åbne sig op, spejle sig i hinanden og dele positive handleværktøjer og erfaringer ift. forskellige relevante emner. Eksempelvis emner som stemmehøring, angstproblematikker, sorg, ensomhed, kærlighed, misbrug, indlæggelser, selvværd, seksualitet osv.

Formålet er at forsøge at normalisere samt nedbryde og afmystificere fordomme om psykisk sårbarhed. ”Dem og os” perspektivet bliver udfordret og et mere ligeværdigt perspektiv som i stedet kun udtrykker et ”os” bliver måske mere tydeligt for beboerne i gruppen.

Fokus:

Gruppen har først og fremmest fokus på levede erfaringer, som bygger på en forudsætning om, at alle deltagere har noget at bidrage med.

Støtten tager udgangspunkt i det enkelte menneske og er ikke anvisende således at deltagerne i gruppen selv kan finde egne løsninger. Deltagerne inviteres til at dele sine historier med udgangspunkt i at ”få øje på” vendepunkter og dominerende fortællinger.

For at bidrage til at skabe et meningsfuldt liv for deltagerne, selv med de begrænsninger, der følger med psykisk sårbarhed, tilbydes der en respektfuld og empatisk inddragelse af deltagerne således at de kan blive ansvarlige/medspillere og derved få kontrol over eget liv og udvikling.

Hvad er Peer-støtte

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiatriske lidelser. Peer-støtte skaber bl.a. håb, mod på forandring, handlemuligheder og fremmer derved personlig recovery hos mennesker med psykiske lidelser”

(Projekt peer-Støtte: 2018: 2)

Med henblik på, at kunne skabe en oplevelse af en nærværende og ligeværdig relation til gruppens deltagere er selve peer støtten baseret på værdier som: Empati, tillid, gensidighed, respekt og en anerkendende ikke dømmende tilgang.

Peermedarbejderen har en anerkendende, recovery orienteret og narrativ tilgang som tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse. Der er fokus på deltagernes styrker, succeser og kompetencer i troen på egne evner, håb, mening og selvbestemmelse.

Lige som at peerstøtten kan hjælpe med at ”oversætte” følelser og tanker som kan være svære at sætte ord på.

Gruppen bidrager til at deltagerne kan opnå:

 • Øget recovery
 • Bedre livskvalitet, øget selvtillid og selvværd
 • Større tilfredshed og højere grad af accept af egen sygdom/situation
 • Håb og positivitet i forhold til fremtiden​
 • Reduceret selvstigma
 • Større socialt netværk og ligeværdige relationer
 • Socialt tilhørsforhold og følelsen af ikke at være alene

​​

Emner i gruppen

 • Hvad gør vi når noget er svært? (Mestringsstrategier)
 • Hvad ved vi om recovery?
 • Har vi eller hvordan skaber vi et netværk?
 • Hvad drømmer vi egentlig om?
 • Hvordan kan vi leve et godt og meningsfuldt liv med psykisk sårbarhed?
 • Hvordan er det at bo på et botilbud?
 • Kender vi til stemmehøring?
 • Hvordan har vi det med medicin og bivirkninger?
 • Hvordan har vi det med indlæggelse og udskrivning?
 • Kender vi til angst?
 • Kender vi til ensomhed?
 • Hvad skal der til for at komme i arbejde?
 • Kender vi vores rettigheder?
 • Hvad med kærligheden?
 • Er jeg normal eller hvad?
 • Kender vi til sorg?

Joy Nielsen (peer-medarbejder)

Joy tilbyder også individuelle samtaler så derfor kører samtalegruppen ikke hele året. Tal med Joy hvis du ønsker samtale i gruppe eller alene med hende.

Samtalegruppen har fokus på CHIME

På baggrund af forskningsartikel udarbejdet af Mary Leamy er der fundet fem områder, som enten sammen eller hver for sig, kan gøre personlig recovery muligt. Dem fem områder tilsammen bliver kaldet ​CHIME

 • ​Forbundenhed (Connectedness)
 • Håb (Hope)
 • Identitet (Identity)
 • Mening i tilværelsen (Meaning in life)
 • Handlekraft (Empowerment)