​Virksomhedspraktik - en indgang til arbejdsmarkedet

Alle medarbejdere, der ikke er i ordinær ansættelse, gennemgår en ulønnet virksomhedspraktik.

Medarbejdere i løntilskud og beskyttet beskæftigelse er i virksomhedspraktik op til 13 uger. 

Virksomhedspraktik med eksterne borgere

Parkvænget tilbyder virksomhedspraktik til eksterne borgere, der har været væk fra det ordinære arbejdsmarked i en længere periode. Det kan handle om medarbejdere der er arbejdssøgende, nyuddannede eller medarbejdere der har været ramt af stress. 

Oprettelse af virksomhedspraktik

Når en jobkonsulent kontakter en leder på Parkvænget med henblik på iværksættelse af en virksomhedspraktik aftales der altid et møde mellem ansøger, jobkonsulent, en repræsentant fra et team (mentor) og en leder.

På det indledende møde aftales ønsker, behov og mål for praktikken. 

Mentor i praktikperioden

Parkvænget har gode erfaringer med at personer i virksomhedspraktik har en intern mentor fra Parkvænget. Mentor giver kollegaen i virksomhedspraktik en tæt kollega, der fx kan hjælpe med at komme igang med opgaver eller definere nye opgaver der skal varetages.

Opfølgningsmøder i praktikken

​Der er altid indlagt opfølgningsmøder sammen med virksomhedskonsulent, arbejdstager og leder fra Parkvænget. Møderne fokuserer på vurderingen af praktikantens mål med ansættelsen, arbejdsevne,  arbejdstid, trivsel og samarbejde med kollegaer. På opfølgningsmøder kan der være mulighed for både at sætte arbejdestid op eller ned - alt efter det enkelte forløb.

Samarbejde mellem leder og virksomhedspraktikant

Når en medarbejder bliver ansat i praktik, indgår praktikanten i det pågældende team på lige fod med teamets andre ansatte. Inden opstart af praktik aftaler jobkonsulent, praktikant og leder på Parkvænget, hvilke opgaver og mål der skal være i praktikken. Praktikantens nærmeste samarbejdspartner er den interne mentor. 

Lederens opgave i virksomhedspraktik er at vurdere omfang af opgaver, varetagelsen af opgaverne og drøfte trivsel med medarbejderen. Dette sker på månedlige opfølgningsmøder med virksomhedskonsulent. 

Leders vurdering af arbejdstid og længde af praktikperiode

På opfølgningsmøder taler praktikant, virksomhedskonsulent og leder om progression i ansættelsen. Det er lederen på Parkvænget, der vurderer hvilket timeantal virksomhedspraktikanten skal være ansat. Det hænger sammen med hensyn til Parkvængets drift og det pågældende team, hvor praktikanten ansættes. Vurderer leder at omfang og skånehensyn overskrider teamets kapacitet er det lederens ansvar at indkalde til opfølgningsmøde for at afstemme ambitionen med praktikken. 

​Parkvænget skal overholde forholdstalskravet på maksimum 12 personer i alternativ ansættelse.

Ønsker du at komme i virksomhedspraktik kan du kontakt udviklingsleder Gitte Jensen; gitte.j@glostrup.dk