Peermedarbejder i udviklingsteamet

Udviklingsteamet har i februar 2020 valgt at arbejde tæt sammen med Parkvængets lønnede peer-medarbejder, i en periode på 3 måneder. I perioden vil peer-medarbejderen indgå i Udviklingsteamet for at udvikle og afholde dele af en peer-uddannelse til beboere i beskæftigelse.

Hen over de 3 måneder samarbejder den lønnede peer-medarbejder med 3 frivillige peer-medarbejdere og Udviklingsteamets faglige koordinator. Disse personer udgør tilsammen peer-uddannelsens projektgruppe. 

Faglig koordinator er tovholder på delmål (konkret indhold på workshops) og milepæle (planlagt tidsplan for uddannelsen) i projektperioden. Udviklingsleder er ansvarlig for den samlede socialfaglige kvalitet, som projektgruppen udvikler (uddannelsens indhold, facilitering og tidsperspektiv).

Peer-medarbejderens arbejde evalueres i et samarbejde med peer-medarbejder, den faglige koordinator og udviklingsleder hver måned.

Parkvænget har ansat peer-medarbejdere, idet disse medarbejdere har erfaring med at være brugere af psykiatriske tilbud. Det er disse erfaringer, som skal sættes i spil, når der udvikles en ny peer-uddannelse på Parkvænget.

Definition af peerstøtte

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiatriske lidelser. Peer-støtte skaber bl.a. håb, mod på forandring, handlemuligheder og fremmer derved personlig recovery hos mennesker med psykiske lidelser”

(Projekt peer-Støtte: 2018: 2)

Vision med peer-støtte

Visionen med at ansætte peers er derfor at skabe en recoveryorienteret tilgang, der fortsat udvikler tilbud til Parkvængets målgruppe. Parkvænget kobler sig til Socialstyrelsens vision om at ansætte peers for at understøtte recovery:

”Vi ønsker at styrke den recovery orienterede tilgang på vores psykiatriske tilbud ved at ansætte tidligere psykiatribrugere. Vi forestiller os, at mennesker der har været brugere af systemet, bedre kan relatere sig til, hvordan vores services [red. ydelser] kan blive mere tilgængelige, målrettede og relevante i forhold til de behov, mennesker med psykiske vanskeligheder har. Vores håb er, at vi ved at arbejde sammen med peer-støtter, vil kunne inspirere det eksisterende personale til at arbejde mere recovery orienteret. For derved i højere grad at få mere fokus på hele personen og dennes potentiale, mere end personens lidelse, problemer og diagnose” (Socialstyrelsen 2016: 8 - efter Repper 2013).

Organisatorisk mål med peer-støtte

  • At videreudvikle en recoveryunderstøttende praksis (en ny peer-uddannelse), hvor psykiatribrugeres levede erfaringer integreres i uddannelsens workshops
  • At tilbyde beboere i beskæftigelse en peer-uddannelse, hvor undervisningen kombinerer  erfaringsbaseret- og faglig viden om recovery og arbejdsmarkedet.

Peer-faglighed

Lønnede peer-medarbejdere på Parkvænget ansættes både på baggrund af sin grunduddannelse fx som pædagog eller social- og sundhedsassistent, og deres levede erfaringskompetencer. Der er en forventning til - og et krav om, at begge typer af kompetencer sættes i spil i peer-arbejdet.

Definition af peer-faglighed

”Peer-støtter er personer, som er ansat til at anvende deres egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed og positive recoveryproces til at støtte andre, der gennemlever lignende vanskeligheder. De bliver derigennem det gode eksempel på, at det er muligt på trods af sygdom at få et godt arbejdsliv, og det er primært disse erfaringer og kompetencer, der adskiller denne medarbejdergruppe fra det øvrige personale”

(Socialstyrelsen 2016: 7).

​​

​Peeruddannelse for beboere i beskæftigelse

Joy Nielsen beskriver hvordan hun har arbejdet med forberedelsen af peer uddannelsen

Første del af forberedelsen

Under første del af forrebedelsesperioden har det handlet om at udarbejde materialer, lave rammer for møder, øvelser og forberede øvelserne, så de blev overskuelige, forståelige og nemme at gå til for alle.

​I udarbejdelsen af de forskellige øvelser har det essentielle for mig været, at få lavet et godt materiale, således at det afspejler en recoveryunderstøttende tilgang. Dette med udgangspunkt i de 5 områder i CHIME. 

​Fokus som peer-ansat

Jeg har haft fokus på, som peer-ansat, at få bragt de frivillige peers og mine egne levede erfaringer i spil. De erfaringer der virker godt, kan vi så tage udgangspunkt i, når vi skal til at udvikle og samarbejde omkring workshops. Derudover har det handlet om at give deltagerne en oplevelse af, at kunne tage noget positivt med sig fra hvert møde - og at øvelserne er nærværende for den enkelte.

Sådan foregår forberedelsen

Indtil videre afprøver vi øvelserne sammen, på udviklingsmøderne, således at det bliver tydeligt om og hvordan øvelserne er brugbare til uddannelsens workshops. Øvelserne skal gerne hjælpe til at vi kan få reflekteret over egen recoveryproces, evt. udvikling og for at skabe overblik og tryghed til indholdet der skal undervises i.

Alle bruger deres levede erfaringer

Jeg bruger mine egne levede erfaringer i mit arbejde, tilpasset situationen, for at “skubbe” og inspirere til refleksion, håb og motivation. Dette, både på udviklingsmøder, hvor vi alle 4 er samlet - og på 1-1 møderne, som jeg afholder med den enkelte Peer.

At genkende temaer og dele erfaringer

Som Peer genkender jeg, at skulle forholde mig til de følelser der kan opstå inden i en, i forbindelse med at åbne op omkring bl.a. svære emner. Det kan være temaer om fx mestring, dét at forholde sig til egne fordomme, egen fortælling om sig selv, usikkerhed ved “det nye” der skal ske.

1-1 møder, det personlige møde

Det er på 1-1 møderne, at jeg kan hjælpe og støtte de frivillige peers til at få rundet emner ordentligt af, der er åbnet op på udviklingsmøderne.  

Her bruger jeg også min personlige viden og erfaring til, at belyse og fokusere på alles positive strategier. Det er vigtigt for mig, at få talt om det der rent faktisk virker - og øve os i at tale om, det vi er gode til - frem for at tale om det vi ikke er så gode til. Ligesom at det er vigtigt, at tale “skjulte kompetencer” frem, som peers måske endnu ikke selv har fået øje på eller er bevidste om.

Anerkendende og nysgerrig tilgang til alle

Det er en vigtigt pointe for recoveryprocessen, at jeg forholder mig anerkendende og nysgerrig, men det måske allervigtigste for mig som peer ansat, i arbejdet med uddannelsen er, at forsøge at bringe en oplevelse af værdi og håb tilbage til det andet menneske. At skabe et rum hvor alles liv, historier, erfaringer, pointer er lige sande og lige værdifulde.

Joy Nielsen 2020.

Kontakt Joy, hvis du vil høre mere om at være lønnet peer på Parkvænget: Joy.nielsen@glostrup.dk